Условия за ползване

Условия за ползване

1. Предмет и правно значение

1.1. Настоящите Условия за ползване са приети от ДАКЕНИ ЕООД на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

• условията за ползване на уебсайта buhal.bg, наричан по-долу за краткост Anieze.com, от потребителите на предлаганите от него услуги;

• условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между ДАКЕНИ ЕООД и потребителите на Anieze.com;

• правата и задълженията на ДАКЕНИ ЕООД и на съответните потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

1.2. Приемането на настоящите Условия за ползване от потребителите на Anieze.com е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между ДАКЕНИ ЕООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки. ДАКЕНИ ЕООД има право, но не е задължено, да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо потребители, които не са приели настоящите Условия за ползване. Приемането на настоящите Условия за ползване от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) "Прочетох и приемам: Условия за ползване" в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчказа покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. С приемането на Условията за ползване потребителят изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.

1.3. Условията за ползване са публикувани на видно място на Anieze.com и са достояние на всеки посетител.

1.4. Публикуването на стоки на Anieze.com се счита за публична покана към потребителите да отправят до ДАКЕНИ ЕООД съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба посмисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

1.5. Маркирането на полето (чекбокса) "Прочетох и приемам: Условия за ползване" в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка създава необорима презумпция, че потребителят се е запознал с Условията за ползване преди да ги приеме. С маркирането на полето (чекбокса) "Прочетох и приемам: Условия за ползване"потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване и ги приема.

 

2. Данни за ДАКЕНИ ЕООД и за Anieze.com: Anieze.com е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки. Anieze.com е собственост на ДАКЕНИ ЕООД. Всички цени посочените на Anieze.com са крайни и с включен ДДС.

 

3. Обект на продажба.

Основни характеристики на предлаганите стоки. Цени и транспортни разходи, невключени в цената.

3.1. Обект на продажба чрез Anieze.com са обявените на него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

3.2. Основните характеристики на стоките, предлагани чрез Anieze.com, са описани в самия уебсайт и в съответните подраздели за отделните видове продукти.

3.3. Цените на стоките, предлагани чрез Anieze.com, са посочени в самия уебсайт, в раздела за съответния вид стока. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя. ДАКЕНИ ЕООД има право да променя едностранно посочените на Anieze.com цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.

3.4. Цените по т. 3.3. включват транспортните разходи по доставката само и единствено при положение, че тя се извършва в границите на Република България.

3.5. Отправената от ДАКЕНИ ЕООД чрез Anieze.com публична покана съгласно чл. 290, ал.1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от ДАКЕНИ ЕООД, като във всички случаи промяната на цените не засяга вече потвърдените поръчки за покупка

4. Общи задължения на потребителите във връзка с ползването на Anieze.com и покупкатана стоки:

4.1. Anieze.com може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща:

• вида и броя на стоките, предмет на поръчката за покупка;

• единичната и общата крайна цена на поръчаните стоки;

• трите имена на потребителя;

• валиден електронен адрес на потребителя;

• телефонен номер на потребителя;

• адрес за получаване на поръчаната стока;

• данни за избрания от потребителя начин на плащане – с наложен платеж;

• данни за издаване на фактура – в случай, че потребителят желае издаването на фактура.

Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава ДАКЕНИ ЕООД от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.

4.2. Поръчката за покупка на стоки през Anieze.com може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Условия за ползване и ги приеме чрез маркирането на полето (чекбокса) "Прочетох и приемам: Условия за ползване" преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.

4.3. Anieze.com не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълнота в данните по т. 5.1. или при липсата на изявление за приемане на Условията за ползване.

4.4. Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответендоговор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва ДАКЕНИ ЕООД и Anieze.com до момента на нейното потвърждаване от ДАКЕНИ ЕООД съгласно т.6.1.

4.5. Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.

 

5. Проверка за верността на предоставените от потребителя данни и автентичността на поръчката.

Приемане на предложението на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба

5.1. След получаване на поръчката ДАКЕНИ ЕООД и Anieze.com извършват проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка, като се свързват с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон. След като потребителят потвърди автентичността на подадената от него поръчка и нейните реквизити, ДАКЕНИ ЕООД изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по т. 5.1., дължимите от потребителя транспортни разходи, срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка. В случай, че потребителят е посочил, че ще извърши плащането по банков път, потвърждението съдържа и данните за банковата сметка на ДАКЕНИ ЕООД, по която следва да бъде извършено плащането. В тези случаи срокът за извършване на доставката започва да тече от момента на заверяването на банковата сметка на ДАКЕНИ ЕООД с дължимата сума. В съответното платежно нареждане или вносна бележка потребителят задължително посочва уникалният номер на подадената от него поръчка, предоставен му с потвърждението за нейното приемане. При спазване на условията по т. 5.1. поръчката за покупка се счита за приета от ДАКЕНИ ЕООД и подлежаща на изпълнение от момента на изпращане на електронното потвърждение на поръчката от страна на ДАКЕНИ ЕООД.

5.2. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, ДАКЕНИ ЕООД ще уведоми потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право дасе откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме съответния нов срок за доставка, или дапоръча друга, налична стока.

 

6. Сключване на договорите за покупко-продажба.

6.1. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който ДАКЕНИ ЕООД изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес, освен в случаите по т.6.2 и т.6.3.

6.2. В случай, че предмет на поръчката по т. 5.1. са стоки на обща стойност над 10 000 (десет хиляди) лева, между ДАКЕНИ ЕООД и потребителя винаги се сключва писмен договор за покупко-продажба. В този случай поръчката за покупка се счита за приета от ДАКЕНИ ЕООД и подлежаща на изпълнение от момента на подписването на писмения договор. ДАКЕНИ ЕООД информира потребителя за необходимостта от сключването на писмен договор за покупко-продажба съгласно настоящите Условия за ползване в рамките на процедурата по проверка на автентичността на поръчката и нейната валидност съгласно т. 6.1.

 

7. Права и задължения на страните.

7.1. ДАКЕНИ ЕООД се задължава:

• да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние;

• да достави в срок съответната стока;

• да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла начл. 106 от Закона за защита на потребителите.

7.2. Потребителят се задължава:

• да посочи пълни, точни и верни данни по т. 5.1.;

• да плати цената на поръчаната от него стока;

• да заплати разходите по доставката при наличие на такива;

• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той надлежно е овластил за това;

 

8. Извършване на доставките.

Получаване на стоката:

8.1. ДАКЕНИ ЕООД доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер до 3(три) работни дни след сключването на договора за покупко-продажба.

8.2. Поръчаната стока може да бъде получена само от:

• купувача;

• лице, овластено от купувача да получи стоката по реда, посочен в т. 5.1. (със самата поръчка);

• лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;

• лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача;

• лице, което представи оригинал на заверено от банка преводно нареждане или вносна бележка за заплащане на цената на доставената стока.

8.3. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по т. 9.2. в срока за изпълнениена доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДАКЕНИ ЕООД се освобождава от задължението си да достави стоката - предмет на поръчката за покупка. В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

8.4. При приемането на стоката лицето по чл. 9.2. подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката и изпълнението на задълженията на ДАКЕНИ ЕООД по чл. 54 от ЗЗП със съдържание съгласно Приложение № 1 към настоящите Условия за ползване.

8.5. В случай, че купувачът е потребител по смисъла на пар. 13, т. 1 от ЗЗП, при получаването на доставката лицето по т. 8.2. получава екземпляр от писмена информация, съдържаща:

• актуалните данни на ДАКЕНИ ЕООД съгласно т. 2 и служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби;

• правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването натова право;

• данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции. При получаването на доставката лицето по т. 8.2. подписва един екземпляр от предоставенат му информация, който остава у куриерската фирма и се предава на ДАКЕНИ ЕООД.8.6. В случай, че плащането на цената на стоката не е извършено по банков път, цената се заплаща накуриера при доставянето й. По същия начин се заплащат и транспортните разходи по доставката.

 

9. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока.

Отказ от договора:

9.1. Клиентът има право да откаже получаването на стоката - предмет на подадена от него поръчка, когато:

а) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

б) цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

в) потребителят е физическо лице и упражни правото си по т. 9.2. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката, в който се описват причините за отказа. В случаите по буква "а" по-горе и ако потребителят не изяви друга воля, стоката подлежи на заменяне с такава, която съответства на договореното. Разходите по заменянето настоката са за сметка на ДАКЕНИ ЕООД.

9.2. В случай, че потребителят е физическо лице, той има право да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от 7 (седем) работни дни от датата на доставката. В тези случаи разходите по връщането на продукта са за сметка на купувача. Продуктът трябва да бъде във вида, в който е доставен - опаковката му да не бъде нарушена (опаковката на пратката може да бъде отваряна), да не бъде зацапана илиповредена по друг начин. Правото по тази точка може да се упражни и чрез отказ да бъде приета дадена доставка.

9.3. В случаите по т. 9.1. и т. 9.2., ако потребителят е заплатил цената на стоката, ДАКЕНИ ЕООД възстановява платените суми в срок от 10 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеместоката поради несъответствието й с уговореното и същата подлежи на замяна, се прилага съответно т. 6 и се извършва нова доставка.

 

10. Рекламации.

Рекламациите за недостатъци на доставени от ДАКЕНИ ЕООД стоки се извършват на основанията и пореда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите иостаналите приложими нормативни актове.

 

11. Дата на влизане в сила на настоящите Условия за ползване.

Настоящите Условия за ползване са обявени на Anieze.com на 11 юни 2014 и влизат в сила, считано от 11 юни 2014, като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.

Anieze.com © 2019 - Powered by Dakeni LTD